Sunday, October 21, 2018  Search  
  
DnnForge - NewsArticles

คนซีพีตอบแทนพ่อแห่งแผ่นดิน

คนซีพีตอบแทนพ่อแห่งแผ่นดิน

อาจมีคำถามว่าทำไม"คนซีพีต้องตอบแทนพ่อแห่งแผ่นดิน"เพราะคนซีพีตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและและพระองค์ทำให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุข เจริญเติบโตภายใต้พระบรมโพธิสมภาร 

การทำความดีด้วยการคิดดี ทำดีในชีวิตและสำหรับผู้อื่นคือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงปราถนาให้ลูกๆของพระองค์ปฏิบัติ การทำความดีครั้งหนึ่งหรือตลอดไปในชีวิตนอกจากจะเป็น”คุณค่า”มหาศาลต่อตนเอง ผู้อื่น ยังเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราจะทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน
 

จึงขอเชิญชวนเหล่าพนักงานชาวซีพีทุกคน ทุกกลุ่มธุรกิจมาร่วมกันประกอบคุณงามความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา โดยเพื่อนๆสามารถทำกิจกรรมความดีเป็นรายบุคคล”ด้วยตนเอง ในเรื่องใดก็ได้ในเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวของเพื่อนเช่นการละ ลด เลิกในสิ่งที่เป็นผลเสียต่อตนเอง หรือการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้าน ชุมชนที่อยู่อาศัย หรือมีกำลังพอออกไปช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในสังคม ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน ฯลฯ

หรือเพื่อนๆรวมตัวกับเพื่อนๆในหน่วยงาน ทำกิจกรรมในนามของหน่วยงาน” โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนๆที่ร่วมกันทำความดีในนามหน่วยงาน นอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาสังคมทั่วไปแล้ว อยากชวนเพื่อนๆที่ทำในนามหน่วยงานให้โอกาสกับการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งทางตรงทางอ้อม ในรูปแบบการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การเข้าไปพัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อเด็ก เยาวชน การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน การเป็นอาสาสมัครด้านการเรียนการสอน ฯลฯ ให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่หรือสำนักงานของเพื่อนๆ เพื่อพัฒนา”คนดี”ออกสู่สังคม

เมื่อคิดดี มีแผนการทำความดีทั้งในนาม”บุคคล”และในนาม”หน่วยงาน”แล้ว ช่วยกันโพสเข้ามาบอกในเว็บ ถือว่าเป็นการ”บอกกล่าว””บอกบุญ”ให้เพื่อนๆ หน่วยงานอื่นๆได้ทราบ และเมื่อเพื่อนๆทั้งในนามตัวบุคคลหรือหน่วยงานไปทำความดีมาแล้วช่วยส่งเรื่องราวคุณงามความดี กิจกรรมต่างๆมาบอกเล่าเก้าสิบถึงกันและกันผ่านทางเว็บนี้ โดยเพื่อนๆที่ต้องการแจ้งข่าวสารการทำความดีหรือผลการทำความดีสามารถลงทะเบียนและทำตามขั้นตอนผ่านเว็บด้วยการใส่Login/Passwordที่เพื่อนใช้อยู่ในออฟฟิศหรือสร้างLogin/Passwordใหม่พร้อมหน่วยงานและสังกัด เพื่อทีมงานเว็บจะนำสิ่งที่เพื่อนๆทำไปจัดทำเป็นนิทรรศการ ข้อมูล ข่าวสารเผยแพร่ต่อไป
   
 


Previous Page | Next Page

COMMENTS

ความดีที่ทุกคนทำได้ง่ายคือเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน มีน้ำใจต่อคนรอบๆตัว ไม่มีใจที่คิดร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน และแนะนำสิ่งที่ดีต่อเพื่อนๆเสมอ

กาวาง

posted @ Tuesday, November 13, 2007 4:05 PM by petchare saikosoom


ความดีที่ทุกคนทำได้ง่ายคือเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน มีน้ำใจต่อคนรอบๆตัว ไม่มีใจที่คิดร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน และแนะนำสิ่งที่ดีต่อเพื่อนๆเสมอ

กาวาง

posted @ Tuesday, November 13, 2007 4:05 PM by petchare saikosoom


โครงการสานฝันให้เยาวชนผู้ยากไร้
ดิฉันจะรู้สึกยินดี มีความสุข ตื้นตันทุกครั้งที่ได้รับจดหมายขอบคุณและผลการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าด้านการศึกษา ของ ด.ช. ศราวุธ ศรียา เป็นเด็กยากไร้จากปากพูน จ.พัทลุง ที่ดิฉันให้การอุปการะด้านการศึกษาด้วยการสละเงินเดือนละ 450 บาท เด็กผู้นี้ก็ได้เรียนหนังสือและหวังว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ต่อไปในภายหน้า

posted @ Friday, December 14, 2007 4:15 PM by suwanit cacanat


Which ever look you may want to spot, which ever the design from all famous watch design companies.

posted @ Tuesday, July 24, 2012 1:38 PM by rolex replicas


Click here to post a comment
Copyright 2007 by WeareCP.com