Thursday, September 20, 2018  Search  
  
 


Register
Forgot Password ?

ความเป็นมาของโครงการ

 

โครงการตอบแทนบุญคุณพ่อแห่งแผ่นดิน

โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์

 วัตถุประสงค์

 • ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 • แสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพสกนิกรผู้อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
 • รณรงค์และเปิดโอกาสให้เหล่าพนักงานได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และ สังคม ตามโครงการตอบแทนบุญคุณพ่อแห่งแผ่นดิน
 • สื่อสารให้สาธารณชนได้รับรู้ว่า ภาคเอกชนอย่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มุ่งมั่นน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มาดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า ๓๐ ปี

 กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และครอบครัวพนักงาน
 • บุคคลทั่วไปภายนอกองค์กร ในระดับอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป

 กิจกรรมภายในองค์

เปิดโอกาสให้พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และครอบครัวพนักงาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีได้ ด้วยการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และ สังคม ตามโครงการตอบแทนบุญคุณพ่อแห่งแผ่นดิน โดยลักษณะกิจกรรมจะเปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละคน สามารถเลือกทำความดีตามขอบเขตและศักยภาพที่พึงกระทำได้ ประกอบด้วย

 • กำหนดหัวข้อการทำความดีและตั้งใจปฏิบัติเฉพาะบุคคล
 • ร่วมกันกำหนดหัวข้อการทำความดีและตั้งใจปฏิบัติเฉพาะในระดับกลุ่ม หรือ หน่วยงาน
 • ร่วมกันกำหนดหัวข้อการทำความดีและตั้งใจปฏิบัติในระดับกลุ่ม หรือ หน่วยงาน ร่วมกับชุมชุน
 • ร่วมทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแห่งแผ่นดิน ในระดับเครือฯ

วิธีการบันทึกความดี

 • บันทึกความดีที่ตั้งใจปฏิบัติหรือร่วมปฏิบัติ ลงในปฏิทิน ส่งกลับไปยัง website : weareCP.com ซึ่งอยู่ใน intranet ของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ
  website internet : http://goodness.cpportal.net หรือ http://www.cpgoodness.net หรือทาง e-mail address : wearecp@gmail.com
 • จัดส่งปฏิทินความดีที่ได้ปฏิบัติแล้ว ไปยัง website : weareCP.com หรือ website internet : http://goodness.cpportal.net หรือ http://www.cpgoodness.net หรือ
  ทาง e-mail address : wearecp@gmail.com เพื่อ รวบรวมจัดทำหนังสือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแห่งแผ่นดิน จัดทำนิทรรศการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๐ ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
Copyright 2007 by WeareCP.com